Αυλαία, ασύστατοι! Αιμορραγούν ως και οι πέτρες, σ’ αυτόν τον άνυδρο καιρό! ΑΥΛΑΙΑ (Γ. Μπλάνας, Στασιωτικό 53o)

25/3/12

Ελεύθεροι σκοπευτές και Εθνική ΠαλιγγενεσίαΕντελώς τυχαία αναζητώντας στο αρχείο του Εθνικού Τυπογραφείου κάποιο νόμο, από εκείνους που «ψηφίζονται» τις μέρες αυτές σε μορφή «3 σε 1», βρέθηκα να διαβάζω το ακόλουθο εξαιρετικά επίκαιρο νομοθέτημα του 1910 το οποίο αφορά στην καθιέρωση σκοπευτικών αγώνων με την ονομασία «τα Ελευθέρια», στο πλαίσιο των εορτασμών της επετείου της Εθνικής παλιγγενεσίας.


Οι αγώνες οργανώνονταν, ή για την ακρίβεια αποφασίζονταν και διατάσσονταν, από τα Υπουργεία Στρατιωτικών και Εκκλησιαστικών & Δημόσιας Εκπαίδευσης και προέβλεπαν χρηματικά έπαθλα.Οι αγωνιζόμενοι χρησιμοποιούσαν στρατιωτικό τουφέκι και συμμετείχαν είτε ως πενταμελείς ομάδες εκπροσωπώντας Δήμους, Κοινότητες, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Αθλητικούς-Σκοπευτικούς Συλλόγους είτε ως ελεύθεροι σκοπευτές…
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ Α΄
Αριθμός φύλλου 106
Ένα Αθήναις τη 19 Μαρτίου 1910Περί τελέσεως σκοπευτικών αγώνων υπό την επωνυμίαν «τα Ελευθέρια»
Νόμος, ΓΧΛς΄ (υπ΄ αριθ. 3636)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν∙

Άρθρον 1

Προς πανηγυρισμόν της επετείου της Εθνικής παλιγγενεσίας τελούνται την 25 Μαρτίου εκάστου έτους Εθνικοί σκοπευτικοί αγώνες υπό την επωνυμίας «Τα Ελευθέρια».Άρθρον 2
Των «ελευθερίων» μετέχουσι μόνον Έλληνες, άγοντες ηλικίαν κατ΄ ανώτατον όριον 30 ετών συμπεπληρωμένων, επαρκώς διαπιστουμένην.Άρθρον 3
Οι αγώνες τελούνται δια του εν χρήσει στρατιωτικού τυφεκίου:
Α΄) Μεταξύ ομάδων εκ πέντε σκοπευτών, εκπροσωπουσών δήμους, κοινότητας, Εκπαιδευτικά ιδρύματα ή Αθλητικούς και Σκοπευτικούς Συλλόγους.
Β΄) Μεταξύ ελευθέρων σκοπευτών.Άρθρον 4
Οι αγώνες ούτοι τελούνται εκ περιτροπής εν πάσι τοις νομοίς του Κράτους.
Ειδικώτερον τα του τόπου τελέσεως των «Ελευθερίων» και της διεξαγωγής αυτών ορίζονται κατ΄ έτος τρεις μήνας πρότερον δια προγράμματος καταρτιζομένου υπό του Υπουργείου των Στρατιωτικών και του των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.Άρθρον 5
Εις τον πρωταθλητήν των «Ελευθερίων» απονέμεται έπαθλον χρηματικόν εκ δραχμών 10,000, εις τον δευτερεύοντα εκ δραχμών 2,000, και εις το τριτεύονται εκ δραχ. 1,000, εις δε την αριστεύουσαν σκοπευτικών ομάδα έπαθλον χρηματικόν εκ δραχμών 5,000, εις την δευτερεύουσαν δραχμών 2,000, και εις την τριτεύουσαν δραχμών 1,000, διανεμομένων εξ ίσου μεταξύ των αποτελούντων εκάστην ομάδα.
Επίσης απονέμονται μετάλλια εις τους ως άνω τρεις ελευθέρους σκοπευτάς και τους αποτελούντας τα τρεις σκοπευτικάς ομάδας.
Οι αξιωθέντες επάθλου δεν δύναται να μετάσχωσι πλέον των αγώνων, ουδέ οι τυχόντες βραβείου εις άλλους οιουσδήποτε γενικούς αγώνας σκοπευτικής.Άρθρον 6
Προς απονομήν των επάθλων τούτων και κάλυψιν των λοιπών δαπανών των «Ελευθερίων» αναγράφεται κατ΄ έτος εις τον ειδικόν προϋπολογισμόν του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως το ποσόν δραχμών 25,000, λαμβανομένων εκ του κατά το άρθρον 2 του νόμου ΓΥΛΗ΄ οριζομένου εσόδου.Άρθρον 7
Τα της τελέσεως των αγώνων κανονισθήσονται δια Βασιλικού Διατάγματος. Πάσα δε μεταβολή των κατ΄ αυτούς επιτρέπεται μόνον δι΄ ετέρου Βασιλικού Διατάγματος, δημοσιευομένου εξ τουλάχιστον μήνας προς της τελέσεως.Άρθρον 8
Οι Αγώνες κατά το 1910 δύναται να τελεσθώσι και εν άλλη ημέρα, πλην της 25ης Μαρτίου, προκαταβαλλομένου του προς τέλεσιν αυτών ποσού επί αποδόσει εκ των παρά τη Εθνική Τραπέζη κατατεθειμένων εκπαιδευτικών τελών, προκηρύσσονται δε δια Βασιλικού Διατάγματος δύο μήνας προς της ημέρας της τελέσεως.Άρθρον 9
Καταργείται πάσα προγενεστέρα διάταξις αντιβαίνουσα προς τας του παρόντος νόμου.
Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.Εν Αθήναις τη 16 Μαρτίου 1910
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο επί των Εκκλησιαστικών
και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
Υπουργός
ΑΝΔΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣΕθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς
Εν Αθήναις τη 19 Μαρτίου 1910
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
Γ.Δ. Φικιώρης
Δύο χρόνια αργότερα ίσως επειδή οι σκοπευτές μεγάλωναν ξεπερνώντας το όριο των 30 ετών, η αίγλη των Αγώνων ξεπερνούσε το σκοπό τους και η …ανάγκη ενθάρρυνσης μεγεθυνόταν, ακολούθησε η εξής τροπολογία:


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ Α΄
Αριθμός φύλλου 12
Ένα Αθήναις τη 14 Ιανουαρίου 1912Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων του ΓΧΛς΄ νόμου περί « Ελευθερίων»
Νόμος, ΓΧΠΓ΄ (υπ΄ αριθ. 3983)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΨηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τάδε∙Άρθρον 1
Τα προς πανηγυρισμόν της Εθνικής Παλιγγενεσίας τελούμενα «Ελευθέρια» τελούνται κατά μήνα Μάιον, της ημέρας της ενάρξεως αυτών οριζομένης κατ΄ έτος εν των κατά τον άρθρον 4 του ΓΧΛς΄ νόμου προγραμμάτι.Άρθρον 2
Των «Ελευθερίων» μετέχουσι μόνον Έλληνες άγοντες ηλικίας μέχρι 40 ετών συμπεπληρωμένων.Άρθρον 3
Εις το προς απονομήν των επάθλων και κάλυψιν των λοιπών δαπανών των «Ελευθερίων» ποσόν το λαμβανόμενων εκ του κατά το άρθρον 2 του νόμου ΓΥΛΗ΄ οριζομένου εσόδου προστίθεται ποσόν ετέρων 15,000 δραχμών εκ του αυτού εσόδου λαμβανόμενων ετησίως. Του ποσού τούτου αι μεν 10,000 δραχμαί χρησιμεύουσι δια τας καθ΄ όλου δαπάνας των «Ελευθερίων», αι δε 5,000 δραχμαί προς απονομήν πεντήκοντα τουλάχιστον μικρών ενθαρρυντικών αμοιβών κανονιζομένων κατ΄ έτος εν των κατά το άθρον 4 του νόμου ΓΧΛς΄ προγραμμάτι. Εις τα εν άρθρω 4 του νόμου ΓΥΛΗ΄ αναφερομένας γενικάς ανάγκας της Γυμναστικής συγκαταλέγεται και ετησία συνδρομή εκ δραχμών 3,000 εις τον Σύνδεσμον των Ελληνικών Αθλητικών και Γυμναστικών Σωματείων.Άρθρον 4
Πάσα διάταξις αντιβαίνουσα εις τας του παρόντος νόμου καταργείται.Άρθρον 5
Αι λεπτομέρειαι του παρόντος νόμου κανονισθήσονται δια Β. Διαταγμάτων.
Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.Εν Αθήναις τη 13 Ιανουαρίου 1912
ΓΕΩΡΓΙΟΣΟ επί των Εκκλησιαστικών
και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
Υπουργός
ΑΠ. Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣΕθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς
Εν Αθήναις τη 13 Ιανουαρίου 1912


21/3/12

ΆνοιξηΓύρισε τότε η ροδιά
κι έδειξε το πηγάδι.
Έσκυψα, κοίταξα:
«Τι θέλει εκεί μέσα
η Ρόζα Λούξεμπουργκ με τ' άνθη;»
«Τραγούδια».
«Α, τραγούδια».